ALLMÄNNA VILLKOR

Introduktion

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla tjänster som tillhandahålls via sajnat.se (”Sajnat”, ”Tjänsten”).

Sajnat tillhandahåller en löjligt enkelt digital signeringstjänst. Tjänsten utvecklas av Sajnat Sweden AB 559247-3135 som är registrerat i Sverige med sitt säte på Möllerikevägen 1, 241 96 Stockamöllan. Yes, det är i Stockamöllan det händer 😉

Genom att registrera ett konto och använda Tjänsten går du i god för att du har behörighet att godkänna och godkänner villkoren och samtycker till att följa dem. Om du inte accepterar villkoren kan du inte nyttja Tjänsten.

Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren. Om ändringarna påverkar ditt nyttjande av tjänsten, begränsar dina rättigheter eller ökar dina skyldigheter kommer vi meddela dig via e-post eller via notis i appen.

Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig här på Hemsidan.

Definitioner

Parter avser kunden och Sajnat tillsammans.

Kunden avser dig som använder och betalar för Tjänsten.

Användare avser en användare av Tjänsten vilket vanligtvis är detsamma som Kund.

Tjänsten avser samtliga produkter; Hemsidan, Appen, Funktioner som tillhandahålls av Sajnat Sweden AB.

Hemsidan avser hemsidan som du hittar på Sajnat.se som presenterar Appen, Tjänsten och dess Funktioner.

App/Appen avser den applikation som du kan logga in till via vår Hemsida.

Funktioner avser de olika funktioner som tillhandahålls via Tjänsten.

Konto avser det konto som Användaren använder för att nyttja Appen.

Betalningsmodell avser de olika sätt som man kan betala för användandet av Sajnat.

Vett & etikett

Sajnat får bara användas för goda syften. Du får inte använda Sajnat för att skicka, distribuera eller sluta avtal som strider mot gällande lagstiftning. Du samtycker också till att inte sprida virus, spam eller ägna dig åt annan aktivitet som kan skada Tjänsten eller dess renommé eller tredje part.

Om du skulle bryta mot detta förbehåller vi oss rätten att med omedelbar verkan avsluta ditt konto.

Tjänsten

Sajnat tillhandahåller en applikation (Appen) för digital signering av avtal. Avtal distribueras till mottagare via e-post och signeras antingen via enkel signering eller via digitalt id såsom BankID.

Sajnat innehåller Funktioner för att ladda upp, lagra, distribuera och signera filer. De dokument som laddas upp i Appen är dock din egendom och du ansvarar för att du äger rätt att hantera, lagra och distribuera dessa dokument.

Genom att ladda upp innehåll är du medveten om att informationen kan bli tillgänglig för andra Användare under samma Konto.

Sajnat tar inget ansvar för innehållet i de dokument du laddar upp.

Mer information om Tjänsten och dess Funktioner finns på sajnat.se.

Skapa ett konto

Du får tillgång till och beställer Tjänsten genom att skapa ett Konto och ange Betalningsmodell på sajnat.se. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot.

Användning av Tjänsten

När du använder Sajnat är du medveten om att du tilldelats en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Tjänsten. Du ansvarar för att följde de av oss vid var tid lämnade instruktioner för Tjänsternas användande. Du ska aktivt verka för att Tjänsterna kan genomföras på avsett sätt och ska fortlöpande och utan dröjsmål tillhandahålla oss data och underlag som vi från tid till annan efterfrågar för att kunna utföra Tjänsterna. Du ska också bistå oss med rimlig assistans samt i övrigt vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att vi ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

Du ansvarar för den data som matas in i Appen är i överenskommet format samt inte innehåller virus eller saker som på annat sätt kan skada eller inverka negativt på oss och Tjänsten.

De inloggningsuppgifter och andra anvisningar som tillhandahålls dig av oss ska förvaltas av dig med sekretess.

Du ansvarar för dina användares användning av Tjänsten och är själv ansvarig för att begränsa tillgången vid till exempel att en anställning upphör.

Slutligen är du införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och du åtar sig att hålla oss skadeslösa avseende samtliga krav från tredje man.

Service & Underhåll

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Appen för att genomföra uppdateringar eller åtgärda tekniska problem.

Vid eventuella fel eller brister kommer vi att avhjälpa dessa skyndsamt.

Ändringar av och tillägg till Tjänsten

Sajnat utvecklar konstant Appen och kan komma att ändra dess utförande och Funktioner samt göra tillägg. Alla dessa ändringar och tillägg omfattas av Villkoren.

Betalning & prisuppgifter

Betalning för Sajnat sker antingen månadsvis eller årsvis i förskott. Du har tillgång till Tjänsten under Abonnemangsperioden. Utöver detta tillkommer kostnad per signatur när du väljer att signera med så kallat digitalt id. Avgifter för dessa debiteras kvartalsvis.

Priserna för Tjänsten framgår alltid på sajnat.se och i Tjänsten och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa. De ändrade priserna börjar gälla nästkommande Abonnemangsperiod. Använder du Tjänsten efter prisändring är du bunden av de nya priserna.

Priset för Tjänsten framgår alltid exkl. moms, skatter och andra avgifter.

Vi använder en tredjepartsleverantör för betalningar. För dessa gäller dennes villkor (https://stripe.com/en-se/ssa).

Avgifter som betalas återbetalas inte.

Avtalstid

Avtalstiden och villkoren för tjänsten gäller från det att konto skapas och under hela Abonnemangsperioden. Abonnemangsperioden gäller från det att konto skapas och 1 eller 12 månader framåt beroende på val av betalningsmodell.

Tjänsten kan när som helst sägas upp och löper då ut automatiskt efter innevarande Abonnemangsperiod.

Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas den med antingen 1 eller 12 månader beroende på betalningsmodell.

Uppsägning

Uppsägning av Tjänsten sker genom att du inne i Appen raderar kontot. Uppsägning kan ske när som helst men Tjänsten kommer vara tillgänglig fram till dess att innevarande Abonnemangsperiod löper ut. Du är under denna Abonnemangsperiod bunden av villkor och kostnader som du band upp dig på i samband med köpet av Tjänsten.

Vid Abonnemangsperiodens slut förlorar du åtkomsten till Tjänsten. All information och data kommer att sparas i 30 dagar, därefter raderas. Du kan under dessa 30 dagar återaktivera kontot genom att logga in i Tjänsten. Därefter raderas all information och data.

Önskar du att vi tar bort all information innan de 30 dagarna passerat mailar du oss på info@sajnat.se varpå all information och data tas bort skyndsamt.

Vårt ansvar

Vi på Sajnat ansvarar för att under Avtalstiden tillhandahålla löjligt enkelt digital signering till dig.

Vi åtar oss att på egen bekostnad uppdatera och uppgradera Tjänsten i syfte att förse dig med en modern Tjänst med hög servicenivå.

Om du som kund önskar något utöver det som Tjänsten innehåller kan vi komma överens om sådan tilläggstjänst och därtill separata villkor.

Vi tillgodoser sedvanlig back-up av all information och data.

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vårt ansvar. Om så sker framgår detta i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal som du genom att acceptera dessa villkor också accepterar. I den mån Tredjepartsprodukter ingår i Tjänsten, ska produktleverantörens villkor gälla för licens, nyttjande, felrättning och ansvar samt immateriella rättigheter istället för vad som framgår i det här avtalet.

Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal. Om du använder Tjänsten under en testperiod eller på annat sätt kostnadsfritt, är vårt ansvar begränsat till 1.000 kronor.

Sekretess

Under avtalstiden och i tiden därefter förbinder sig parterna att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Det gäller dock inte information som kan anses vara allmänt känd.

Parterna ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av dessa bestämmelser.
Sekretesskyldigheten enligt detta Avtal gäller under avtalstiden samt även för en period om tre (3) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

Personuppgifter

Du ansvarar för alla de personuppgifter som vi behandlar för din räkning i Tjänsten. Hur vi får behandla personuppgifterna framgår av vårt personuppgiftsbiträdesavtal som du accepterar när du godkänner dessa Villkor.

Materiella och immateriella rättigheter

Tjänsten, Appen, Hemsidan och allt därtill relaterat material ägs och administreras av Sajnat Sweden AB som också är licensgivare och innehar samtliga rättigheter, materiella såväl som immateriella, till Tjänsten och där ingående programvara. Inget i Avtalet ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överlåtes till dig, Kunden. Du accepterar att Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av Sajnat utgör vår exklusiva egendom.
Sajnat ger dig en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Hemsidan, Appen och Tjänsten för syftet att tillhandahålla Hemsidan, Appen och Tjänsten till dig. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.
Tvister som uppstår i anledning av eller i samband med dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol där Sajnat har sitt säte.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar når du oss på info@sajnat.se