Licensavtal för användande av API

Parter

Licensvillkoren och detta avtal (“Avtalet”) tillhandahålls av Sajnat Sweden AB (“Sajnat”), 559247-3135, Möllerikevägen 1, 241 96 Stockamöllan och accepteras av användaren (“du, ni, er”) då användaren nyttjas det av Sajnat tillhandahållet API.

Bakgrund

Sajnat tillhandahåller ett API (”API:et”) som ger dig tillgång till information, kod och annat material (”API-innehåll”).

Avtalet beskriver under vilka förutsättningar API:et tillhandahålls, hur vi förväntar oss att du använder API:et och vad du har rätt respektive skyldighet att göra då du använder API-innehållet i dina egna produkter eller tjänster.

Genom att använda API:et godkänner du detta Avtal och intygar att du har läst, förstått och godkänner de villkor som anges häri, och de dokument till vilka Avtalet hänvisar.

1. Licens

Sajnat beviljar dig härmed en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke upplåtbar och återkallbar licens att använda API:et i enlighet med detta Avtal. Denna licens innebär inte någon begränsning i Sajnat’s eller våra datakällors rätt att fritt utnyttja, utveckla, ändra och att sluta att tillhandahålla API:et, API-innehållet och tillhörande produkter och tjänster.
Som framgår nedan kommer vi dock att hålla dig uppdaterad om förändringar i API:et och våra möjligheter att tillhandahålla API:et.
Instruktioner och dokumentation för användning av API:et finns tillgängligt på sajnat.se där du också kan ansöka om tillgång till Api:et. Priset för nyttjande av licensen kommer du och Sajnat överens om innan uppstart.

2. Immateriella rättigheter

2.1 Sajnat och/eller de tredjeparter med vilka vi samarbetar innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till API:et. Såvida du inte har fått vårt särskilda, skriftliga godkännande har du därför inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över API:ets källkod eller anropsstruktur.

2.2 Genom att ansluta dig till API:et ger du Sajnat en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke upplåtbar licens att hänvisa till din firma och de eventuella produkter och tjänster som du använder API-innehållet i (inklusive eventuella varumärken som du innehar för sådana produkter eller tjänster), i syfte att informera om att du använder dig av API:et. Sajnat’s rätt att använda din firma och varumärken är begränsad till källhänvisningar som sker i detta syfte.

3. Personuppgiftsbehandling

3.1 I samband med att du väljer att ansluta dig till API:et kan du och dina användare behöva registrera vissa personuppgifter hänförliga till er. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Sajnat behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra allmänna villkor och personuppgiftsbiträdesavtal, båda tillgängliga på sajnat.se.

4. Tekniska krav och begränsningar

4.1 Du får bara ansluta till API:et på det sätt som följer av våra instruktioner, och har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:et. Det här innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

5. Övriga krav på din användning

5.1 Din tillgång till API:et och API-innehållet är villkorat av att du betalar för din användning i enlighet med de priser och betalningsvillkor som framgår av bilagd prislista.

5.2 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som riskerar att skada Sajnat’s verksamhet eller stå i strid med våra intressen.

5.3 Du har inte rätt att använda API:et eller API-innehållet för produkter eller tjänster som bryter mot, eller som uppmanar till brott mot, tillämpliga lagar och förordningar.

5.4 Om du har några frågor om innebörden av de begränsningar som framgår av denna punkt ”Övriga krav på din användning” eller vill använda API:et eller API-innehållet på något annat sätt än vad som framgår häri kan du kontakta oss på info@sajnat.se. Du har dock inte rätt att påbörja sådan annan användning förrän du har fått vårt skriftliga godkännande.

6. Ansvar

6.1 Sajnat har högt ställda ambitioner och krav gällande API:ets säkerhet, tillförlitlighet och prestanda, men du är medveten om och accepterar att Sajnat inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende detta. Oavsett vad som framgår av vår Tekniska Dokumentation, Policy för Ändringshanteringar eller eventuella beskrivningar av API:ets funktion i samband med att API:et tillhandahålls kan du således inte förvänta dig att API:et kommer att vara fritt från fel, fritt från säkerhetsproblem, uppdaterat eller en lämplig datakälla för de produkter eller tjänster du avser att använda det i.

6.2 Du är medveten om och accepterar att du använder API:et på egen risk, och att Sajnat inte ansvarar för eventuella indirekta skador som uppstår för dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet. Med indirekta skador avses i detta Avtal exempelvis utebliven vinst, utebliven användning av dina produkter eller tjänster, ersättning för användning av en ersättande tjänst, förlust av data, kostnader för felsökning, goodwillskador och skador på grund av virus och andra säkerhetsrelaterade problem. Du accepterar också att Sajnat’s sammanlagda ersättningsskyldighet till dig på grund av att du har använt, respektive inte har kunnat använda, API:et eller API-innehållet är begränsad till 5 000 kronor.

6.3 Du åtar dig att hålla Sajnat, våra samarbetspartners och anställda skadeslösa för eventuella krav från tredje parter med anledning av din användning av API:et eller API-innehållet i strid med detta Avtal.

7. Förändringar

7.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra API:et och API:ets innehåll i enlighet med nedan.

7.2 Policy för ändringshantering
Vid förändringar i ett av våra API:er kommer vi att informera dig som användare med så god varsel som möjligt. Vår ambition är att informera dig som användare enligt följande:

  • Information om en större förändring i ett API lämnas minst tre månader innan förändringen träder i kraft, genom epost till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto. Med en större förändring menar vi en förändring som antingen kan komma att störa tjänster som använder sig av API:et eller som kan komma att kräva ändringar i sådana tjänsters implementering.
  • Information om en mindre förändring meddelas i API:ets dokumentation senast i anslutning till driftsättning av förändringen. Med en mindre förändring menar vi alla förändringar som inte är större förändringar.
  • Akuta förändringar (till exempel till följd av säkerhetsproblem) driftsätts snarast möjligt och kommuniceras på vår webbplats. Vi strävar efter att lämna information om akuta förändringar innan en sådan förändring driftsätts, men det kan hända att vi inte har möjlighet att gå ut med information om en akut förändring förrän i efterhand.
  • Information om eventuella driftstörningar eller problem i ett API kommuniceras genom meddelanden på vår webbplats och, i de fall som vi bedömer att det är lämpligt, genom e-post till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto.
  • Information om att vi helt kommer att ta bort ett befintligt API lämnas minst tre månader innan så sker, genom epost till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto.
  • Information om förändringar i licensvillkor kommuniceras genom att en ny version av licenstexten publiceras på vår webbplats senast tre månader innan den nya versionen träder i kraft.


7.3
Genom att fortsätta att använda API:et efter att en förändring har genomförts intygar du att du godkänner förändringen. Om du inte vill acceptera en förändring har du inte längre rätt att använda API:et och måste avbryta din anslutning till API:et i enlighet med punkten ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Detta Avtal, och din licens till API:et, träder i kraft då du godkänner Avtalet och är giltigt så länge Sajnat tillhandahåller API:et, såvida det inte sägs upp i förtid i enlighet med denna punkt ”Avtalstid och Uppsägning”.

8.2 Sajnat förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och att stänga av din anslutning till API:et om du använder API:et eller API-innehållet i strid med vad som anges häri. Vi förbehåller oss också rätten att, efter egen skälig bedömning och efter föregående meddelande till dig i enlighet med vår Policy för ändringshantering ovan, permanent eller tillfälligt sluta att tillhandahålla hela eller delar av API:et eller API-innehållet.

8.3 Du har rätt att när som helst, utan särskilt skäl och utan kostnad säga upp detta Avtal. Sådan uppsägning sker genom att du avbryter din anslutning till API:et.

8.4 Om din rätt att använda API.et upphör är du skyldig att med omedelbar verkan avsluta och radera din anslutning till API:et och eventuella hänvisningar till vår firma och våra varumärken som används i dina produkter eller tjänster.

9. Övrigt

9.1 Detta Avtal och dess bilagor och hänvisningar utgör den fullständiga regleringen av alla frågor rörande din rätt att använda API:et och API-innehållet.

9.2 Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en tredje part. Sajnat förbehåller sig rätten att, efter särskilt meddelande till dig, överlåta Avtalet till företag inom vår koncern och till en tredje part som förvärvar hela eller delar av vår verksamhet.

9.3 Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol.